Algemene voorwaarden Tasting Collection

Reikwijdte

Voor het sluiten van een contract tussen Tasting Collection en haar klanten gelden uitsluitend de onderhavige Algemene Voorwaarden in hun huidige versie, die op de website www.tastingcollection.com te raadplegen zijn. Tasting Collection behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van bestaande contracten te wijzigen, waarbij de klant tijdig op de hoogte wordt gebracht om hem in de gelegenheid te stellen zijn contract op te zeggen voordat de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

Sluiting van een contract

De presentatie van de producten in de online shop is geen juridisch bindende aanbieding, maar een niet-bindende online catalogus. Door op de knop "Bestelling verzenden" te klikken plaatst u een bindende bestelling van de goederen in het winkelwagentje. De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling wordt per automatische e-mail verzonden onmiddellijk nadat de bestelling is aanvaard. Met deze e-mailbevestiging is de koopovereenkomst gesloten. De klant verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken tijdens het bestelproces. Mocht het tegendeel bekend worden, dan heeft Tasting Collection. com het recht om het contract zonder opzegtermijn op te zeggen en eventuele schade van de klant te vorderen. Een contract wordt slechts gesloten indien het opgegeven adres zich in de geldige bezorgruimte van Tasting Collection. com bevindt en het adres in bruikbaarheid is. De huidige bezorgruimte is te vinden op de website www.tastingcollection.com. U moet de wettelijk vereiste wettelijke minimumleeftijd hebben bereikt om wettelijk alcoholhoudende dranken te kunnen kopen om bestellingen bij ons binnen het contractgebied te kunnen kopen. In geen geval zullen wij alcohol verkopen of leveren aan personen binnen het contractgebied die jonger zijn dan 18 jaar of die jonger lijken dan 18 jaar. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent. Alle goederen moeten bij levering door een persoon van 18 jaar of ouder worden ontvangen en ondertekend. Als onze leveranciers twijfelen aan de leeftijd van de ontvanger, hebben zij het recht om identificatiedocumenten zoals een rijbewijs of identiteitskaart te eisen om de leeftijd van de klant te bevestigen. Wij behouden ons het recht voor om de levering van een bestelling te weigeren als wij of onze leveranciers geloven dat de ontvanger van een bestelling jonger is dan 18 jaar.

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen. Om van uw herroepingsrecht gebruik te kunnen maken, moet u ons door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief, fax of e-mail per post) in kennis stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van herroeping verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

De herroeping door terugzending van de goederen dient te worden geadresseerd aan: Tasting Collection Wijkermeerstraat 40 2131HA Hoofddorp annulering kan ook per e-mail worden gedaan aan info@ Tasting Collection.com Gevolgen van de herroeping Indien u dit contract herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen (met uitzondering van de leveringskosten en de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaard levering die door ons wordt aangeboden) onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van herroeping van dit contract hebben ontvangen, moeten terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmiddelen als die welke u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling wordt u in geen geval in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van welke datum eerder valt. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons of aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Zij zijn slechts aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de kwaliteit, eigenschappen en werking van de goederen.

Contractduur, pauze en beëindiging

De klant kiest bij het sluiten van de overeenkomst het gewenste type contract, waarbij verschillende regelmatig terugkerende leveringsopties beschikbaar zijn. In dat geval is de overeenkomst voor onbepaalde tijd geldig, doch slechts totdat de klant zijn abonnement via de website of telefonisch annuleert of annuleert door zijn account te verwijderen. Het contract is onderworpen aan een minimale duur van het contract, maar een doorlooptijd van 1 jaar moet in acht worden genomen voordat de beëindiging of pauze ingaat. Indien de klant zijn of haar abonnement via de website, telefoon of e-mail heractiveert, is het contract opnieuw geldig voor onbepaalde tijd tot de volgende onderbreking of annulering. In geval van een louter tijdelijke leveringsonderbreking wordt de overeenkomst eveneens geacht slechts tijdelijk te zijn gepauzeerd en blijft zij daarna voor onbepaalde tijd van kracht. Tasting Collection. com behoudt zich het recht voor om leveringen op te schorten of stop te zetten om klanten te bepalen, met inachtneming van de verwerkingsduur van 5 dagen, zonder opgave van redenen.

Indien een extra besteld product, zoals een glas, een persoonlijk bericht of de verpakking van de Tasting Collection, onjuist of onvolledig is geleverd, zal Tasting Collection het hiervoor gefactureerde bedrag aan de koper terugbetalen via de betalingswijze waarmee de aankoop is gedaan.

Reikwijdte van de diensten en levering

Bij het sluiten van een koopcontract verbindt Tasting Collection. com zich ertoe om het gekochte goed langs elektronische weg te leveren op het door de koper opgegeaven adres.

Betaling

U kunt kiezen voor betalen met een creditcard of PayPal. Tasting Collection behoudt zich het recht voor om de goederen pas na ontvangst van betaling te leveren.

Garantie en defecten

De wettelijke garantie geldt. In geval van een gebrek zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Tasting Collection is niet aansprakelijk voor verdere schade die door de klant wordt geleden als gevolg van de gebrekkige levering, behalve voor schade die het gevolg is van verwondingen aan het leven, de ledematen of de gezondheid als gevolg van een opzettelijke of grof nalatige plichtsverzuim van Tasting Collection

Klachten kunnen 14 dagen na voltooiing van de bestelling in behandeling worden genomen. Latere klachten zijn helaas niet mogelijk.

Bescherming van privacy

De huidige versie van de overeenkomst inzake gegevensbescherming is van toepassing en is beschikbaar op de website Tasting Collection

Ander

Er zijn geen nevenovereenkomsten met de huidige AV. Indien een regeling van de gesloten overeenkomst ondoeltreffend of onuitvoerbaar zou moeten zijn of worden, blijft de rest van de overeenkomst van kracht. De niet-effectieve of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een wettelijke bepaling of, bij gebreke van een wettelijke bepaling, door een geldige en afdwingbare bepaling die partijen redelijkerwijs zouden zijn overeengekomen met kennis van de ondoeltreffendheid of niet-afdwingbaarheid. Hetzelfde geldt in geval van een lacune.

Misbruik van Tasting Collection's customer referral systeem (referral mechanisme) is ten strengste verboden en kan leiden tot het annuleren van bestellingen of het beëindigen van het gebruikersaccount of een melding aan de relevante autoriteiten.